Política de privacitat


Conforme amb el Reglament General Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGDP 2016/679, CEL BLAU GESTORS IMMOBILIARIS S.L.U., com responsable del tractament, l’informa que les seves dades personals facilitades s’incorporaran als seus sistemes informàtics i documentals, que la base legal del seu tractament és la prestació dels serveis contractats i les comunicacions comercials relacionades amb les nostres activitats i actuacions promocionals, i que es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar o amb les obligacions legals. Les dades només seran comunicades a tercers quan existeixi una obligació legal o bé a encarregats del seu tractament per la gestió de la pròpia empresa. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació. Supressió. Limitació, portabilitat i oposició dirigint una comunicació a CEL BLAU GESTORS IMMOBILIARIS S.L.U., Rambla Vidal 1, 17220-Sant Feliu de Guíxols, o bé a través de correu electrònic a info@finquescelblau.com , adjuntant còpia del DNI o document d’identitat equivalent.